آقای رییس جمهور بعد از این …

یادتان هست آخرین باری که کامپیوترتان هنگ کرد و فکر کردید جواب مردم را چه بدهم؟ آخرین باری که با Google توانستید راه حل مناسبی را برای کارتان پیدا کنید، یادتان می آید؟ یادتان هست که موبایلتان را در خانه جا گذاشته بودید و دوباره به خانه برگشتید زیرا دستتان برای کار حسابی بسته است؟ راستی facebook را دیده اید؟ هوادارانتان را در آن چک کرده اید؟ روزی چند تا email دارید؟ چند تا e را می شناسید؟ یادم رفت! می دانید دیگر از مد افتاده است که برای تاسیس پروژه ها روبان پاره کنند؟ فقط کلیدی را می فشارند؟ راستی قرارهایتان را چگونه کنترل می کنید؟
آقای رییس جمهور پس از این امیدوارم باور کرده باشید که ICT دیگر مزیت نیست، الزام است. از دنیا عقب نیفتیم و تاریخ را در از دست دادن فرصت ها تکرار نکنیم.
باقر بحری مدیر توسعه سازمانی شرکت سازگارارقام
ارائه شده در بزرگراه فناوری